ការប្រឡង “មិត្តយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាម” ឆ្នាំ២០១៥

ការប្រឡង “មិត្តយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាម” ឆ្នាំ២០១៥

ឆ្នាំ២០១៥គូសសញ្ញាដោយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើន របស់វៀតណាម ពិធីរំលឹក​ខួប​លើកទី៧០នៃទិវាបុណ្យ ជាតិសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ​លើ ...