កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាវៀតណាមរវាងវៀតណាមនិងថៃ

(VOV)_ប្រសិនបើមុននេះ ការសិក្សាភាសាវៀតណាមនៅថៃ មិនទានបាន​អនុ
វត្តនៅតាមសាលារៀនក្តី ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំថ្មីៗនេះ សាលារៀនជាច្រើន ​ជាពិ
សេសគឺបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យ ដូចជា មហាវិទ្យាល័យ Sinakharinwirot, Ubon Ratchatani
បានបើកបង្រៀន​ឯកទេសភាសាវៀតណាម។ នាបច្ចុប្បន្ន ភាសា​វៀតណាមត្រូវបាន
រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនថៃយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើន ជា​ពិសេសគឺបន្ទាប់ពីពេល
សហគមន៍អាស៊ានត្រូវបានបង្កើតនាចុងឆ្នាំ២០១៥។ ​

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាវៀតណាមរវាងវៀតណាមនិងថៃ - ảnh 1
និស្សិតថៃនៅវៀតណាម

ម៉ោង១៣ នៅក្នុងថ្នាក់រៀន ឯកទេសភាសាវៀតណាម និង​សន្ទនា ​ដេប៉ា​តេ​ម៉ង់​មហាវិទ្យាល័យ Ubon Ratchatani អ្នកគ្រូ Rujiwan Laophairoj -ប្រធាន​ឯកទេស​ កំពុង
ណែនាំនិស្សិតចំនួន២០នាក់កំពុងរៀនភាសាវៀតណាម។​

ឯកទេសភាសាវៀតណាមនិងសន្ទនានៃមហាវិទ្យាល័យ Ubon Ratchatani ​ត្រូវបាន
បង្កើតបីឆ្នាំ ២០១៣មក ហើយដល់ឥឡូវនេះបានបណ្ដុះបណ្ដាលបាន​៤​វគ្គសិក្សា។  អ្នក
គ្រូ Rujiwan Laophairoj បានអោយដឹងថា៖

“ ១០ឆ្នាំមុន ការសិក្សាភាសាវៀតណាមនៅថៃ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាម​របៀប
​បណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំថ្មីៗនេះ មហាវិទ្យាល័យជាច្រើន
បានបើកបង្រៀនផ្នែកភាសាវៀតណាម។​នាបច្ចុប្បន្ន នៅថៃមានមហាវិទ្យា​ល័យចំនួន​
៤​ បាន​បណ្ដុះបណ្ដាលភាសាវៀតណាម។ មូលហេតុនៃបរិមាណ​និស្សិតថៃ​រៀនភាសា​វៀត​
ណាមកើនឡើងនោះគឺប្អូនៗបានឃើញការរីកចំរើន​ខ្លាំងក្លា ​អំពីសេដ្ឋកិច្ច និង​ការ​
អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លារបស់វៀតណាម បានជាប្អូនសង្ឃឹមថា៖ចេះភាសាវៀតណាមនឹង
ជួយអោយប្អូនស្វែងរកការងារធ្វើងាយស្រួលជាង​ក្នុងអនាគត ឬចូលរួមកម្មវិធី​
 គំរោងការណ៍​សហប្រតិបត្តិការ ផ្លាស់ប្តូររវាង​ប្រទេសទាំងពីរ។”


កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាវៀតណាមរវាងវៀតណាមនិងថៃ - ảnh 2
និស្សិតថៃនៅវៀតណាម

មូលហេតុមួយទៀត នោះគឺដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍របស់អ៊ីនធឺណែត បានជា
និស្សិតថៃបានទាក់ទងនឹងវប្បធម៌វៀតណាម ហើយពីនោះចូលចិត្ត ស្រឡាញ់​វប្បធម៌
វៀតណាម៖

“ ចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំឃើញថាភាសាវៀតណាមនឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួន​ ក្នុង
អនាគត។ ខ្ញុំចង់រៀនភាសាវៀតណាមដើម្បីស្វែងយល់វប្បធម៌វៀតណាម។ ប្រការនេះ
​នឹងបង្កឱកាសសំរាប់ខ្លួន ប្រសិនបើចងធ្វើការនៅវៀតណាម។”

ដោយបានបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេស បានជានិស្សិតបានរៀន៣ឆ្នាំនៅថៃ ​និង១ឆ្នាំនៅ
វៀតណាម។ នាបច្ចុប្បន្ន បណ្ដានិស្សិតឆ្នាំទី៤ ​ឯកទេស កំពុងសិក្សា​នៅដេប៉ាតេម៉ង់ភាសា មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្ស​សាស្ត្រ វៀតណាម។ Kittiya
និស្សិតមួយនាក់ ក្នុងចំណោមនិស្សិត​១០នាក់ ​កំពុងសិក្សានៅទីនេះបានអោយដឹងថា៖ 

“ ប្អូនទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅ ពីព្រោះនៅថៃខ្ញុំ​មិនបាន
ប្រើប្រាស់ភាសាវៀតណាមច្រើនដូចនៅទីនេះទេ។ មកទីនេះ យើងខ្ញុំ​បានយល់ដឹង​ជា
ច្រើនអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាម។”

វាយតំលៃអំពីសមត្ថភាពរៀនភាសាវៀតណាមរបស់និស្សិតថៃ ដែលកំពុង​សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្ត្រ វៀត​ណាម អ្នកគ្រូ Pham
Thuong Thuong បានអោយដឹងថា៖

“ និស្សិតថៃខំរៀននិងរៀនឆាប់ឆេះណាស់។ ក្រោយរយៈពេល២-៣ខែ​នៅ​វៀត
ណាម មិត្តទាំងនេះនិយាយបានច្រើន និងបញ្ចេញសម្លេងល្អណាស់។​នាគ្រា​ដើមដំ
បូងទើបមកដល់ មិត្តទាំងនេះគ្មានឱកាសច្រើនដើម្បីទាក់ទងជាមួយជន​វៀតណាម
 ប៉ុន្តែ ក្រោយរយៈពេល៣ខែ មិត្តទាំងនេះបានជួបសន្ទនាជាមួយមិត្ត​ភក្តិ លោកគ្រូ
 អ្នកគ្រូវៀតណាម បានជាប្រតិកម្មរបស់មិត្តបានកើនឡើងជាច្រើន។ ឥឡូវនេះ 
មិត្តទាំងនេះនិយាយបានល្អណាស់។”

ក្រោយរយៈពេល៣ខែតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ មិត្តនិស្សិតថៃបានមានការរីកចំរើនជា
ច្រើន។ ក្រោយមួយឆ្នាំ ជាពិតប្រាកដថា កំរិតភាសាវៀតណាមរបស់មិត្តនិស្សិតថៃ
នឹងបានកើនឡើងជាច្រើន ដើម្បីឆ្លើយតបបានតម្រូវការ​ការងារក្នុងអនាគត។ 
ពិសេសគឺពេលដែលសហគន៍អាស៊ានត្រូវបានបង្កើត និងការផ្លាស់ប្តូរពលកររវាង
វៀតណាមនិងថៃនិយាយដោយឡែក និង រវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និយាយរួម 
កាន់តែបើកទូលាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ