អនុវត្តគោលដៅ“ប្រទេសទាំង១០-ទីមកដល់តែ១”

នៅក្នុងសន្និសិទ្ធថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៤៤កន្លងទៅបណ្ដា
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស បានឯកភាពបន្តស្រាវជ្រាវ ដំណើរស្រាវជ្រាវ ប្រព័ន្ធទដ្ឋា
រួមសំរាប់អាស៊ាន។និងនៅក្នុងសន្និសិទ្ធជាន់ខ្ពស់ អាស៊ានលើទី១៩ នេះ
ឥណ្ឌូណេស៊ីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាន២០១១សង្ឍឹមថា៖ ប្រទេសអាស៊ាន
ទាំង១០ទទួលបានឯកភាពខ្ពស់អំពីបញ្ហានេះ។ដោយសារនេះជាវិស័យ១
ក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពទាំង១១ក្នុងកម្មវិធីជំរុញយ៉ាងតាប់ៗសេរីបនី
យកម្មទីផ្សារអាស៊ានការស្រាវជា្រវ១អំពីបហ្ហាទដ្ឋាការួម របស់អាស៊ានគឺ
ចាំបាច់ណាស់។ លោស្រី Vilayvan Thavitsriអនុប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានទេស
ចរណ៍ថៃបានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះថា៖“ថៃគាំទ្រចំពោះការអនុវត្តគោលដៅ
បង្កើនការផ្សព្ធផ្សាយ
ទេសចរណ៍ដោយគោលដៅ”ប្រទេសទាំង១០-ទីមក
ដល់ទី១”។
ពិព្រោះបើបានដូច្នេះអាស៊ាននឹងក្លាយទៅជាទីមកដល់១គួឲ្យ ទាក់ទាញទឹកចិស្រទីជ្រើសរើសជួរមុខអាស៊ានច៉ុណ្ណេះទេថែមទាំងក្រៅប្លុក
អាស៊ានទៀតផង។”

អនុវត្តគោលដៅ“ប្រទេសទាំង១០-ទីមកដល់តែ១” - ảnh 1
រូបថត៖ Internet
            
ដោយមានឧត្តមភាពធំទូលាយពហុភូមិសាស្រ្តពហុជនជាតិពិហុវប្បធម៌អាស៊ានត្រូវបាន
បណ្ដាអ្នកជំនាញការសកលលោក វាយតំលៃថា៖មានអនុភាពទាក់ទាញពិសេសចំពោះ
ភ្ញៀវទេសចរក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។ ដោយហេតុនេះ ទន្ទឹមនិង ការកសាង 
ប្រព័ន្ធទដ្ឋា
ការួម ផ្នែកទេសចរណ៍អាស៊ាន ឆ្ពោះទៅការកសាង បណ្ដាផលិតផលទេសចរណ៍ឲ្យ
ទទួលគុណភាពខ្ពស់។អាស៊ានបាននិង កំពុងកសាងស្តង់ ដ្នាទេសចរណ៍រួម។
មិនគ្រាន់
តែ
សហប្រតិបត្តិការរួមចំណ្ណេះទេកែប្រទេសជាសមាជិកនិមួយៗ សុទតែមានកម្មវិធី
សកម្មភាពជំរុញ ទេសចរណ៍ទ្វេរភាគីសមស្របដែរ។ ​លោក  Ricardo David Jr.
អនុប្រធានការិយាល័យទេសចរណ័ហ្វីលីប៊ីនអះអាងថា៖
“បណ្ដាប្រទេស
អាស៊ាន
កំពុងសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្នាយ៉ាងល្អលើវិស័យទេសចរណ៍។ដោយ​បទដ្ឋាន​
ប្រទេស១​
អភិវឌ្ឃន៍​ប្រទេសនៅសល់​៩​នឹង​ត្រូវបាន​ទទួល​ផល​បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន​
កំពុងជំរុញខ្លាំងដំណើរការតភ្ជាប់ សំរាប់ប្រែ
អាស៊ាន ឲ្យក្លាយទៅជា អង្គការប្រចាំតំបន់១
ដែលអភិវឌ្ឍន៍ យ៉ាងសកម្មបំផុតលើ សកលលោក។ ”

ដោយមានផែនគ្រិៈចំនួនប្រជាជនច្រើនបណ្ដាការណាល់ផ្លាស់ប្តូរឆ្លង់ព្រំដែនធ្វើសកម្ម
ភាពយ៉ាងខ្លាំងនិងមានប្រសិទភាពអាស៊ានកំពុងមានឱកាសធំៗជាច្រើនដើ​ម្បីជំរុញ
ផ្នែកទេសចរណ៍ឲ្យអភិវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាថែមទៀត។​ដោយមានទឹសដៅច្បាស់លស់
ក្នុងដំណាក់កាល ខាងមុខផ្នែកទេសចរណ៍បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន
កំពុងលើផ្លូវអនុវត្ត
យុទ្ធសាស្ត្រទេសចរណ៍អាស៊ាន ដំណាក់កាល២០១១-២០១៥នាំអាស៊ានឲ្យក្លាទៅជា
ទីមកដ ល់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិស្ថានសុវត្ថិភាពមានគុណភាពនិងមានលិទ្ធភាពប្រកួត
ប្រជែងខ្ពស់លើឆាកអន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ