បទចម្រៀងអមតអះអំពីបដិវត្តន៍ខែសីហា

Vovworld-បទចម្រៀង​ “១៩សីហា    “របស់តន្រ្តីករ Xuan Oanh​ត្រូវបាននិពន្ឋចំថ្ងៃទី១៩
សីហាឆ្នាំ១០៤៥ជាពេលដែលតន្រ្តីករសង្កេតឃើញទិវាប្រវ​ត្តិសាស្រ្ត​ដ៍សែនសំខាន់
នៃប្រទេសជាតិ។រួមជាមួយបទចម្រៀងនេះបទចម្រៀង”  ដំណើរទ័ព “របស់តន្រ្តីករ
Van Cao ឬបតចម្រៀង“ កំតទច ពួកហ្វាសិស្ត      “របស់តន្រ្តីករNguyen Dinh Thi​ 
និងបទចម្រៀង“ យុទ្ឋជនឈ្លូប    “របស់តន្រ្តីករDo Nhuanបានលាន់រន្ទឺលើវិថីហាណូយ
ក្នុងថ្ងៃនេះ។សិល្បប្រជាជន Trung Kienជាជន១រូបដែលបានសំដែងបណ្តាបទចម្រៀង
បដិវត្តន៍ខែសីហាប្រកបដោយជោគជ័យអោដឹងថា៖”ពេលនិយាយដល់ខែសីហាយើង
ត្រូវតែនិយាយដល់បទចម្រៀងបដិវត្តន៍នេះ។ បទចម្រៀងទាំងនេះមានកំលាងរស់ខ្លាង
ក្លានិងពេលនិយាយដល់បដិវត្តន៍ខែសីហាគេមិនអាចមិននិយាយដល់បណ្តាបទចម្រៀង
នេះបានឡើយ។ បទចម្រៀង​ របស់បណ្តាតន្រ្តីករ Xuan Oanh - Nguyen Dinh Thi​  និងDo
 Nhuan ជា បទចម្រៀងមានតំលៃទាំងខាងប្រវត្តិសាស្រ្តនិងសិល្បះផង។“

​​​​​​​​​​​​​            

បទចម្រៀងអមតអះអំពីបដិវត្តន៍ខែសីហា - ảnh 1
តន្រ្តីករDo Nhuan (រូបថត​Internet)

បទចម្រៀង”  ដំណើរទ័ព   “របស់តន្រ្តីករ VanCaoដែលបាននិពន្ឋនាឆ្នាំ១៩៤៤បាន
ផ្សាយក្នុងយុទ្ឋជនក្នុងនោះមានយុទ្ឋជនដែលធ្វើសកម្មភាពសម្ងាត់នៅក្រុងហាណូយ។ក្នុង
ថ្ងៃទី១៩សីហាម្រៀងនេះបានលាន់រន្ទឺឡើនៅគ្រប់ទិសទីនសរដ្ឋធានីហាណូយ។គ្រានោះ
សន្និបាតដំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសសាលាភូមិTan Trao​បានជ្រើសរើសបទចម្រៀង”  ដំណើរទ័ព“ធ្វើជាបទចម្រៀង ផ្លូវការនៃរណសិរ្ត Viet Minh។ឯបទចម្រៀងកំទេចពួក
ហ្វាសិស្តក្លាយទៅជាភ្លេងសញ្ញានៃវិទ្យុសំលេងវៀតណាម។បទចម្រៀងយុទ្ឋជណឈ្លប
របស់តន្រ្តីករDo Nhuan ក៍បានលាន់រន្ទឺឡើងនា​ប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃបដិវត្តន៍ផងដែរ។សិល្បករ
ប្រជាជន​Trung Kienអោយដឹងថា៖បណ្តាបទចម្រៀងបដិវត្តន៍ខែសីហារស់ជារៀងរហូតជា
មួយពេលវេលាពីព្រោះថានេះជាបណ្តាបទចម្រៀងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដំណាក់កាលប្រវត្តិសា
ស្រ្តនៃប្រទេសជាតិ។    “

រហូតមកដល់ពេលនេះបទចម្រៀងទាំងនេះនៅបានសំដែងនិងមានកន្លែងឈរជើងក្នុងដួង
ចិត្តរបស់ជនស្រឡាញ់ចម្រៀងជានិច្ចក្នុងនោះមានជំនាន់វ័យក្មេងសព្វថ្ងៃនេះ។សិល្បការីនី
Lan Anh អ្នកគ្រូបង្រៀងសាលាសភាបណ្ឌិតតូរតន្រ្តីវៀតណាមចែករំលែកថា៖”ខ្ញុំក៍ដូចជា
សិល្បការីនីAnh Tho ឬសិល្បករTrongTan-Viet Hoan និងDang Duong ជានិច្ចកាលច្រៀង
បទចម្រៀងបដិវត្តន៍ក្នុងកម្មវិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍ជធំៗជាប្រចាំឆ្នាំ។នោះជាបណ្តាបទចម្រៀង
ពិរោះៗ។ខ្ញុំមានសុភមង្គលដោយបានច្រៀងបទចម្រៀងដូច្នេះលើឆាកល្ខោន។     “

ទំនុកក្លាហានមោះមត់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខែសីហាជាប្រវត្តិសាស្រ្តនឹងលាន់រន្ទឺឡើងក្នុងអារម្មណ៍
របស់បណ្តាជំនាន់ជនវៀតណាមស្រឡាញ់ច​ម្រៀងជានិច្ច៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ