បែបបទប្រគល់ពានរង្វាន់ជាតិអំពីព័ត៌មានផ្សាយបរទេសឆ្នាំ២០១៦

(VOV)_ក្រុមគណៈមេប្រយោគរង្វាន់ជាតិអំពីព័ត៌មានផ្សាយបរទេសឆ្នាំ២០១ទើប
នឹងបានជូនដំណឹងអំពីបែបបទប្រគល់រង្វាន់ជាតិចំពោះការងារព័ត៌មានផ្សាយបរទេស
ឆ្នាំ២០១៦។ តាមនោះ បណ្ដាវណ្ណកម្មកាសែត(ការសែតប្រពៃណី ផ្សាយសម្លេង ទូរទស្សន៍
 កាសែត Online ទស្សនាវដ្តី រូបថត) និងសៀវ​ភៅជាភាសាវៀតណាមនិងភាសាបរទេស
ដែលបានចុះផ្សាយទៅលើកាណាលផ្សាយនានាចាប់ពីថ្ងៃទីមួយមករាឆ្នាំ២០១៦ដល់ថ្ងៃ
ទី៣១ធ្នូឆ្នាំ២០១៦សុទ្ធតែបានចូលរួមពានរង្វាន់។ ខ្លឹមសារនៃវណ្ណកម្មទាំងនេះត្រូវធា
នាអំពីចរិតលក្ខណះស្មោះត្រង់ ត្រឹមត្រូវ មានកម្លាំងបញ្ចុះបញ្ចូល រីកសាយភាយ​ក្នុង
ប្រទេសនិងអន្តរជាតិ ​ទទួលការវាយតំលៃខ្ពស់ពីសាធារណមតិ បំពេញល្អការងារជូន
ព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយបរទេសរបស់វៀតណាម។ អ្នកនិពន្ធជាបុគ្គលឬក្រុមអ្នកនិពន្ធជាជនវៀតណាមឬជនវៀតណាមនៅឯបរទេស។ ​អ្នកនិពន្ធម្នាក់ៗឬក្រុមអ្នកនិពន្ធ
នីមួយៗបានផ្ញើវណ្ណកម្មច្រើនបំផុតគឺត្រឹមតែប្រាំពីរចូលរួមការប្រឡងប៉ុណ្ណោះ។​វណ្ណ
កម្មនីមួយៗត្រូវមានព័ត៌មានអំពីអ្នកនិពន្ធ ដូចជា៖ឈ្មោះ រហស្សនាម មុខងារ​នា
បច្ចុប្បន្ន ស្ថា​ប័ន លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋាននិងឯកសារឧទ្ទេសនាមអំពីវណ្ណកម្មជា
ភាសាវៀតណាម រួមមាន៖ប្រភេទ ខ្លឹមសារ ស្ថានភាពនិពន្ធ ការទាក់ទាញរបស់វណ្ណ
កម្ម។ វណ្ណកម្មផ្ញើជូនគណៈនិពន្ធនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម លេខ៥៨
វិថីក្វានសឺ ខ័ណ្ឌហ្វានគៀម រដ្ឋធានីហាណូយ មុនថ្ងៃទី៣១​មេសាឆ្នាំ២០១៧។ នៅខាង
ក្រៅសំបុត្រសរសេរថា៖វណ្ណកម្មចូលរួមពាន​រង្វាន់ជាតិអំពីព័ត៌មាន​ផ្សាយបរទេសឆ្នាំ
២០១៦៕

គណនិពន្ធ

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ