ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៨ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀត ណាមបានបើកបន្ថែមភាសាកូរ៉េខាងត្បូងលើគេហទំព័រ vovworld.vn។ 

  គេហទំព័រនេះនឹងមាននាទីមួយចំនួន ដូចជានាទីព្រឹត្តិការណ៍ នាទីសេដ្ឋ កិច្ច នាទីវប្បធម៌ នាទីពណ៌របស់ជនជាតិទាំង៥៤លើទូទាំងប្រ ទេសវៀតណាមនិងនាទី មនុស្សវៀតណាមជាដើម។ ជាពិសេស មិត្តអ្នកស្តាប់នឹងមានឱកាសស្វែងយល់នូវព័ត៌ មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ស្តីពីទំនាក់ទំ នងការទូតយ៉ាងល្អប្រសើររវាងវៀតណាមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងនាទី “ទំ នាក់ទំនងវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង” ទៀតផង។

        លើគេហទំព័រ vovworld.vn ដោយកំណែភាសាកូរ៉េខាងត្បូងគឺឆ្ពោះទៅមុខសញ្ញាជាមិត្តអ្នកស្តាប់នៅឯបរទេសនិងសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស។ជាពិសេសគឺមិត្តអ្នកស្តាប់ជាជនកូរ៉េខាងត្បូងនិងមិត្តអ្នកស្តាប់ប្រើប្រាស់ភាសាកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាសហគមន៍ អណិកជនវៀត ណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ