កម្មវិធី UNDP ជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការជំនះពុះពារផលវិបាកដោយសារ គ្រប់បែកមីនក្រោយសង្គ្រាម

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨  នៅទីក្រុងហាណូយ មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពគ្រប់បែកមីនជាតិវៀតណាម (VNMAC) សហការជាមួយ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ជាមូលដ្ឋានស្តីពីសកម្មភាពគ្រាប់បែកមីនសម្រាប់កម្មាភិបាលចំពោះកងកម្លាំងក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម។
កម្មវិធី UNDP ជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការជំនះពុះពារផលវិបាកដោយសារ គ្រប់បែកមីនក្រោយសង្គ្រាម - ảnh 1 កម្មវិធី UNDP ជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការជំនះពុះពារផលវិបាកដោយសារ គ្រប់បែកមីនក្រោយសង្គ្រាម

ដើម្បីរួមដំណើរធ្វើសមហរណកម្មជាមួយសម័យ ៤.0 កិច្ចការទាំងនេះនឹងត្រូវ បានអនុវត្តនៅលើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបានចាក់ចញ្ចូលផ្នែកទន់ស្រាប់សំដៅជួយឲ្យ ការងារប្រមូលទូទៅប្រកបដោយងាយស្រួលត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលា រួមទាំង ជួយឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះក្តាប់បានដំណើរការជាប្រចាំសប្តាហ៍។ គួរបញ្ជាក់ដែរថាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពគ្រាប់បែកមីនជាតិវៀតណាមបានកសាងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាតភ្ជាប់រួម បញ្ចូលជាមួយវិធីអនុវត្តជាក់ស្តែងល្អបំផុតពីគម្រោងជំនួយបច្ចេកទេសពីបណ្តា ប្រទេសផ្សេងទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ