ទីផ្សារភាគហ៊ុនវៀតណាមបានក្លាយទៅជាកាណាល់ទាក់ទាញទុនសំខាន់របស់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច

ទីផ្សារភាគហ៊ុនវៀតណាមបានក្លាយទៅជាកាណាល់ទាក់ទាញទុនសំខាន់របស់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច - ảnh 1
ទីផ្សារភាគហ៊ុនវៀតណាមបានក្លាយទៅជាកាណាល់ទាក់ទាញទុនសំខាន់របស់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច

(VOV)_នេះជាការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម លោក Dinh Tien
 Dung នៅក្នុងពិធីបើកដាក់អោយដំណើការទីផ្សារភាគហ៊ុនវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៧ នា
ព្រឹកថ្ងៃទី៣មករា នៅទីក្រុងហាណូយ។ រដ្ឋមន្ត្រី លោក Trinh Dinh Dung បានអោយដឹង
ថា៖ក្រោយរយៈពេល២០ឆ្នាំធ្វើសកម្មភាព ទីផ្សារភាគហ៊ុនវៀតណាមបានផ្តល់ទុនចំនួន
២៥% សំរាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ស្ដីអំពីយថាទស្សន៍ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ រដ្ឋមន្ត្រី លោក Trinh
Dinh Dung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ទីផ្សារភាគហ៊ុននឹងមានជំហានសកម្មជាច្រើន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ