ទិវាអន្តរជាតិសុភមង្គល(ថ្ងៃទី២០មិនា)៖ស្រឡាញ់គ្នានិងចែករំលែកជាមួយគ្នា

20 មិនា 2017 - 18:10:07

ទវាអនតរជាតសភមងគល(ថងៃទ២០មនា)៖សរឡាញគនានងចែករលែកជាមយគនា hinh 0
ទិវាអន្តរជាតិសុភមង្គល(ថ្ងៃទី២០មិនា)៖ស្រឡាញ់គ្នានិងចែករំលែកជាមួយគ្នា

(VOV)_​ឆ្នាំ ២០១៧ ជាឆ្នាំទី៣ វៀតណាមជួយជ្រោមជ្រែងទិវាអន្តរជាតិ​សុភមង្គល 
ដោយប្រធានពីឆ្នាំ២០១៥នោះគឺ៖ “ស្រឡាញ់គ្នានិងចែករំលែកជា​មួយគ្នា”។ ក្នុងឱកាស
នេះ នៅទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំសកម្មភាពឃោសនា​ជាច្រើនដើម្បីលើកកំពស់ចំ
ណេះដឹងរបស់អង្គការ និងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ អត្ថន័យ ប្រធាន
បទ និងសារលិខិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ​ស្ដីអំពីទិវាអន្តរជាតិសុភមង្គល។ 
ទន្ទឹមនឹងនោះ ចលនាសង្គមទាំងមូល គ្រួសារ​ទាំងមូល រួមចំណែកជាក់ស្ដែង កសាង
គ្រួសារនិងសហគមន៍ប្រកបដោយ​សុភមង្គល សមភាព និងសម្បូរធូរធារ។ លោកស្រី
 Nguyen Thi Can នៅខ័ណ្ឌ ​Binh Thanh ទីក្រុងហូជីមិញ បានចែករំលែកថា៖

          “ តាមនាងខ្ញុំ មនុស្សគ្រប់រូប គ្រប់គ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូល ត្រូវមានក្តី​ស្រ
ឡាញ់ និងការចែករំលែកជាមួយគ្នា។ រួមគ្នាអប់រំកូនចៅក្នុងគ្រួសារត្រូវ​គោរពច្បាប់
របស់រដ្ឋ។ រួមគ្នាកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយសមភាព អរិយ្យធម៌៕”

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

(VOV)_ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀត ​​ណាម​ទទួលបានសំបុត្រជាង២០០​មក ពីប្រទេសចំនួន៤២​លើទូទាំង ពិភព លោក។ ​​សូមអគុណមិត្តអ្នកស្តាប់ដែល បាន ផ្ញើសំបុត្រមកកម្មវិធីរបស់យើង ខ្ញុំ។ក្នុងនាទីប្រ​អប់​សំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការ ឧទ្ទេសនាមអំពី​” Ba Na Hills”នៅទី ក្រុងដាណាំង (ភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម)

អានបន្ថែម