នាំអង្ករវៀតណាមក្លាយទៅជាពាណិជ្ជសញ្ញាជួរមុខលើពិភពលោក

នាំអង្ករវៀតណាមក្លាយទៅជាពាណិជ្ជសញ្ញាជួរមុខលើពិភពលោក - ảnh 1
នាំអង្ករវៀតណាមក្លាយទៅជាពាណិជ្ជសញ្ញាជួរមុខលើពិភពលោក

(VOV)_នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទើបនឹងបានអនុម័តលើ​គំរោងផែនការអភិ
វឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជសញ្ញាអង្ករវៀតណាម ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ​និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០។អង្ករវៀតណាម ក្លាយទៅជាពាណិជ្ជ​សញ្ញាជួរមុខលើពិភពលោក អំពីគុណភាព
 សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនាឆ្នាំ ​២០៣០។គោលដៅរួមរបស់គំរោងផែនការនេះគឺកំ
ណត់តំលៃ រូបភាពស្ដីពី​អង្ករវៀតណាម ពង្រឹងនិងពង្រីកទីផ្សារសំរាប់អង្ករវៀត
ណាម ។ តាមនោះ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ រូបសញ្ញាអង្ករវៀតណាម ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ
 ​ឧទ្ទេសនាមយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងទូទាំងប្រទេស និងដល់ទីផ្សារនាំចេញចំនួន
២០។​ដល់ឆ្នាំ២០៣០ បណ្ដាតំបន់ផលិតកម្មអង្ករនាំចេញប្រកប​ដោយស្ថិរភាព 
ប្រសិទ្ធិភាពនិងនិរន្ត នាំអង្ករវៀតណាម ក្លាយទៅជាពាណិជ្ជសញ្ញាជួរមុខលើ
ពិភពលោក អំពីគុណភាព សវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ