បទពិសោធន៌កសាងបណ្តាញសុខុមាលភាពក្រោយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិ

បទពិសោធន៌កសាងបណ្តាញសុខុមាលភាពក្រោយហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិ - ảnh 1
រូបថតៈ Internet

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៧មិថុនានៅទីក្រុងហាណូយ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអភិវឌ្ឍន៌ វៀតណាម(VDIC)បានរួមផ្សំជាមួយក្រុមគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិតំបន់
អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “កែលំអអាកាសធាតុនិងទប់ទល់
ជាមួយគ្រោះធម្មជាតិតាមរយៈការផ្សាភ្ជាប់គាំពាសង្គម គ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះ
ធម្មជាតិនិងសមស្របជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ”
សំដៅចែករំលែកបទ
ពិសោធន៌ និងសហការជាមួយសហគមអន្តរជាតិក្នុង វិស័យគំាពាសង្គម។ នៅទី
នេះ បណ្តាតំណាងបានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សានិងនាំចេញបណ្តាដំណោះស្រាយសំ
ដៅ ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ប្រជាជនតំបន់ក្នុងការកសាងបញ្តាញសុខុមាល
ភាពសង្គម។ បណ្តាអ្នកជំនាញការ ចាតុទុកថា វៀតណាមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ដល់ការរួមផ្សំរវាងការគ្រប់គ្រងហា និភ័យគ្រោះធម្មជាតិ សមស្រប់ជាមួយការ
ផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងគំាពាសង្គមទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ