ពិធីរមលឹកខួបទិវានគរវៀតណាម។

​​​​​​​​​​​​​          

ពិធីរមលឹកខួបទិវានគរវៀតណាម។ - ảnh 1
ពិធីរមលឹកខួបទិវានគរវៀតណាម(រូបថតVOV)

Vovworld-ព្រឹកថ្ងៃទី៨វិច្ឆិកា​ នៅទីក្រុងហាណូយក្រសួងសំណង់វៀត
ណាមបានរៀបចំពិធីស្វគមទិវានគរវៀតណាម(ទី៨វិច្ឆិកា)និងបំផុស
ចលនាកសាងនគរកំណើនបៃតង២០១៤។អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសំណង់វៀត
ណាមលោក Nguyen Thanh Nghi បានលើកច្បាស់ថា៖“    កំណើនបៃតង
ជាខ្លឹមសារ១នៃការអភិវឌ្ឍន៍ដ៍ចិរភាពធានាការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿន
ប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាពរួមចំណែកអនុវត្តយុទ្ឋសាស្រ្តជាតិអំពីបំរែបំរួមអាកាស
ធាតុ។ការកសាងនគរវៀតណាមតាមទិសនេះត្រូវអនុវត្តព្រមៗគ្នានូវដំណោះ
ស្រាយជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានគំរោងផែនការ​​  ការ គ្រប់គ្រងគំរោងផែនការ
និងធានាបរិស្ងាន។ល៕ “

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ