វៀតណាម-EUបញ្ចប់វង់ចរចារចុងក្រោយស្តីពីFTA

                    

វៀតណាម-EUបញ្ចប់វង់ចរចារចុងក្រោយស្តីពីFTA - ảnh 1
រូបថត អិនធឺណែត

Vovworld-វង់ចរចារលើកទី១១និងជា វង់ចរចារចុងក្រោយស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ
កម្មសេរី(FTA)រវាងវៀតណាមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប(EU)បានបញ្ចប់នៅក្រុងBrussels
 បែលហ្សិកនាថ្ងៃទី២៣មករា។លោកLuong  Hoang Thai អនុប្រធានគណះប្រតិភូវៀត
ណាមអោយដឹងថា៖នៅក្នុងវង់ចរចារនេះភាគីទាំង២ឯកភាពបានខ្លឹមសារមួយចំនួន
ដែលនៅមានការខ្វែងគំនិតក្នុងនោះមានសេវាកម្ម ការវិនិយោគនិងការបើ់កទ្វា។ល។
លោកជឿជាក់ថា៖FTAរវាងវៀតណាមជាមួយEU  នឹងបានចុះហត្ថលេខាតាមកាល
កំណត់។ក្នុងEUនាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន២៨និងជាខឿនសេដកិច្ច
ធំបំផុតនៅលើសកលលោក។ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)របស់EU ស្មើនឹង២២%
នៃ GDPរបស់ពិភពលោកទាំងមូល។គិតដល់ចុងឆ្នាំ២០១៣ EUមានគំរោងការណ៍
១៤០០គំរោងនៅវៀតណាមដោយមានទុនចុះបញ្ជីជាង១៨ពាន់ពាន់លានដុល្លារ
អាមេរិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ