វេទិការអំពី “កុមាចូលរួម ផ្តល់មតិចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារថែទាំនិងអប់រំកុមា”

វេទិការអំពី “កុមាចូលរួម ផ្តល់មតិចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារថែទាំនិងអប់រំកុមា” - ảnh 1
សន្និសីទការសែតអំពីវេទិការអំពីកុមាជាតិឆ្នាំ ២០១៣ ដោយប្រធានបទ “កុមាចូលរួម ផ្តល់មតិចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារថែទាំនិងអប់រំកុមា” (Image: Vietnamplus)

(VOVworld) – វេទិការអំពីកុមាជាតិឆ្នាំ ២០១៣ ដោយប្រធានបទ “កុមាចូលរួមផ្តល់មតិ
ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារថែទាំនិងអប់រំកុមា”នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៨
ដល់ទី ៩ ហីហា ខាងមុខ នៅទីក្រុងហាណូយ។ ក្នុងសន្និសីទការសែត នាព្រឹកថ្ងៃទី ១
សីហា តំណាងនៃក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចបានឲ្យដឹងថា​៖ វេទិការ
អំពីកុមាលើកនេះ ប្អូនៗនឹងពិភាក្សាផ្តល់មតិចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារថែ
ទាំនិងអប់រំកុមារ។ ប្រធាននាយកដ្ឋានការពារនិងថែទាំកុមារចំណុះក្រសួងការងារយុទ្ធ
ជនពិការ និងសង្គមកិច្ចវៀតណាម លោក Nguyen Hai Huu បានឲ្យដឹងថា៖
“វេទិការឆ្នាំនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីមួយ។ ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គឺជាបញ្ហាសំបាក
ណាស់។ ដូច្នេះ ប្អូនៗត្រូវផ្តល់មតិការពិតប្រាកដនិងនាំចេញការផ្តើមគំនិតទាក់ទិន
ដល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រួសារក្រសួងផ្នែកនានា។ ហើយប្អូនៗនឹងពិនិត្យមើល
ទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ហាទាំងនេះទាក់ទិនជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េច។”

កុមាមានអាយុពី ១០ ដល់ ១៦ ឆ្នាំ ចំនួន ១៨០ នាក់ មកពីខេត្តក្រុងចំនួន ២៩ ក្នុងទូទាំង

ប្រទេសនឹងចូលរួមវេទិការនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ