សិក្ខាសាលារៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុ។

សិក្ខាសាលារៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុ។ - ảnh 1
“រៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុ-បទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងលើកមតិអំពីគោលនយោបាយសំរាប់វៀតណាម”។

VOV- នាថ្ងៃទី១២មិថុនានៅទីក្រុង Ha Long (Quang Ninh) គណៈ​កម្មាធិការ
​ឃ្លាំមើល​ហិរញ្ញវត្ថុជាតិនិងវិទ្យាស្ថាន Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS
របស់​សហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់) បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលា “រៀបចំ​ឡើង
​វិញ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​ឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុ-បទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងលើក
មតិអំពីគោល​នយោបាយ​សំរាប់វៀតណាម”។ នៅសិក្ខាសាលាបណ្ដា ដំណាងបានប្រមូលផ្តុំពិភាគ្សា​អំពីប្រធានបទរៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើល​ហិរញ្ញវត្ថុ បទពិសោធន៍រៀបចំឡើងវិញ រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុជា​ដើម។ ក្នុង​កាលៈទេសៈគំរោងការ រៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបាន​រដ្ឋាភិបាលដាក់ជូន
រដ្ឋសភាផ្ដល់មតិ ក្នុងនោះខ្លឹមសាររៀបចំឡើងវិញរចនា​សម្ព័ន្ធ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានពិភាគ្សាយ៉ាងផុលផុសនោះ ការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះ​
បាន​ផ្គត់ផ្គងឲ្យអ្នករៀបចំគោលនយោបាយ អ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ច អ្នក
គ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់របស់វៀតណាមរាល់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ រួមចំណែក
សំខាន់ទៅ​ក្នុង​ការដាក់ចេញទិសដៅញាតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាងអំពីរៀបចំ ឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ព័ត៌មានទាក់ទិន
ផ្សេងៗ