សន្និបាតទូទាំងប្រទេសជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសំរេចចិត្តលើកទី៤នីតិកាលទី ១១

(VOV) – ដូចដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានផ្សាយហើយថា៖នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ កុម្ភៈ នៅទីក្រុង
ហាណូយ ការិយាល័យនយោបាយ គណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្សកុម្មុយនិសវៀតណាម
បានរៀបចំ សន្និបាតទូទាំង ប្រទេសផ្សពផ្ផ្ដាយជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសំរេចចិត្ត លើកទី ៤
(នីតិកាលទី១១) ស្តីពី “បញ្ហាជាបន្ទាន់មួយចំនួន អំពីការងារកសាងបក្ស នាបេច្ចុប្បន្ន”។
ថ្លែងមតិក្នុងពិធីប្រារព អង្គសន្នបាតបានផ្ទៀងស្តាប់ អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong
 តាងនាមការិយាល័យនយោបាយ បានផ្សព្វផ្សាយអំពីការជ្រួតជ្រាប សេចក្តីសំរេចចិត្ត
មជ្ឃឹមលើកទី ៤ និងសារាចរណ៍របស់ការិយាល័យនយោបាយ អំពីការអនុវត្តសេចក្តី
សំរេចចិត្តលើកទី៤។ អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong បានលើកច្បាស់ថា៖ សេចក្តី
សំរេចចិត្តលើកទី៤ ប្រមូលផ្តុំទៅលើបញ្ហាជាបន្ទាន់ចំនួន ៣ ។ ក្នុងនោះ​ ការទប់ស្កាត់
ថ្រានថយក្រោយស្ថានភាពអន់ថយខាងសតិអារម្មណ៍នយោបាយ សិលធម៌របស់
កម្មាភិបាលបក្ខជនមួយចំនួន ជាពិសេសគឺ ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាខ្លឹមសារស្នូល
បំធុត។


សន្និបាតទូទាំងប្រទេសជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសំរេចចិត្តលើកទី៤នីតិកាលទី ១១  - ảnh 1
សន្និបាតប្រទេសទូទាំងជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសំរេចចិត្តលើកទី ៤ គណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្ស (នីតិកាលទី ១១) (Image: www.chinhphu.vn)


អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong បានឲ្យដឹងថា៖  “បន្ទាប់ពីសន្និបាតកម្មាភិបាលលើក
នេះបញ្ចប់ ការិយាល័យនយោបាយនឹងបញ្ជាទទួលយោបល់របស់បណ្ដាកំណាងសុ
ក្រិតនិងអនុម័ត្តលើផែនការរបស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការអនុវត្តសេចក្តីសំរាច
ចិត្តមជ្ឃឹមយ៉ាងឆាប់ៗ”

គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម ការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខាដំណើរការពិនិត្យវាយ
ដំលៃធ្វើច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំបញ្ជាណែនាំអនុវត្តរាល់សេចក្តីសំរេច
ចិត្តសារាចរណ៍របស់បក្ស ជំរុញការបញ្ជាណែនាំរៀនសូត្រហាត់ពត់លត់ដ៏សិលធម៏
របៀបរស់នៅ។ស្តីពីបញ្ហា១ចំនួនគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងដំណើរការបញ្ជាណែនាំ
អនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្ត អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖       “សេចក្តីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៤ជាសេចក្តីសំរេចចិត្ត១មានសារៈសែនសំខាន់ជា
ពិសេស។សេចក្តីសំរេចចិត្តត្នេះទទួលបានការស្វាគមពីបក្សទាំងមូលប្រជាជនទាំង
មូល។ ការិយាល័យនយោបាយគណៈលេខាជឿជាក់ថា យើងនឹងឆ្លងផុតរាល់ការលំ
បាកអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៤ ប្រកបដោយជោគជ័យ បង្កការផ្លាស់
ប្តូរថ្មីក្នុងការងារកសាងបក្ស ធ្វើឲ្យបក្សកាន់តែស្អាតស្អំរឹងមាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។”
សន្និសិទកម្មាភិបាលទូទាំងប្រទេសស្តីពីការជ្រួតជ្រាប អនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្ត មជ្ឈឹមលើកទី៤នឹងធ្វើការដល់ថ្ងៃទី២៩កុម្ភៈ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ