ក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមចំនួន១០ចូលក្នុងTop“ក្រោមចំនួន១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកល្អបំផុតទ្វីបអាស៊ី”

ក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមចំនួន១០ចូលក្នុងTop“ក្រោមចំនួន១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកល្អបំផុតទ្វីបអាស៊ី” - ảnh 1
ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន១០ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ BUB ទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០១៣
(Foto: vov.vn)


(VOVworld)-បញ្ជីឈ្មោះ“Best Under a Billion”(BUB) ត្រូវបាន Forbes Asia ប្រ
កាសនាថ្ងៃទី១សីហាឆ្នាំ២០១៣សឲ្យឃើញថា ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន​២០០
ដែលមានប្រាក់ចំណូលក្រោម១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកល្អបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ី ឆ្នាំ
២០១៣ ក្នុងនោះមានអង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមចំនួន១០។ Forber Asia ជ្រើស រើសអង្គភាពអាជីវកម្ម BUB ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយអាស្រ័យលើបណ្តាបទដ្ឋានដូច
ជាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងការបែងចែកកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុនទំលំទូលាយនិងមានសមត្ថភាព
ផ្តល់មកផលចំណេញ។ តាមនោះ ដោយមិនអើពើដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរួមអាប់អួរ
ឆ្នាំ ២០១៣វៀតណាមមានក្រុមហ៊ុន BUB ចំនួន១០កើនថែម២ក្រុមហ៊ុនបើប្រៀប
នឹងឆ្នាំ២០១២៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ