កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្ដាលដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ ឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានធ្វើអធិបតីភាពកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទទួល បន្ទុកការផ្លាស់ប្តូរថ្មីអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្ដាលដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០ និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្សអាណត្តិ ២០១៦-២០២០។ 

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្ដាលដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០  - ảnh 1

នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានធ្វើអធិបតីភាពកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទទួល បន្ទុកការផ្លាស់ប្តូរថ្មីអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្ដាលដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០ (nguyenxuanphuc.org)

នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ ឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានធ្វើអធិបតីភាពកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទទួល បន្ទុកការផ្លាស់ប្តូរថ្មីអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្ដាលដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០ និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្សអាណត្តិ ២០១៦-២០២០។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc បានសង្កត់ធ្ងន់ ធា៖ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺភាពចាំបាច់ប៉ុន្តែនាចុងក្រោយបំរើប្រជាជនគឺការអប់រំ និងសុខាភិបាល ដោយសារ ទាក់ទិនដល់មនុស្សគ្រប់រូប។ នេះក៏ជាខ្លឹមសារ សំខាន់ដែលត្រូវបានផ្តោតសំខាន់ក្នុងបណ្ដាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បក្សរដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាល។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្ដាលគប្បី ក្តាប់ជាប់គោលការណ៍ដោយទាន់ពេលវេលាពីនោះធ្វើឡើងវិធានការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរថ្មីបំរើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ