កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតស្តីពិការងារកសាងច្បាប់

               

កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតស្តីពិការងារកសាងច្បាប់ - ảnh 1
រូបថត​VNA

Vovworld-ថ្ងៃទី១២សីហា កិច្ច​ប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតស្តីពិការងារកសាងច្បាប់
ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្រុងហាណូយក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី
លោកNguyen Tan Dung។តាមនោះរដ្ឋាភិបាលពិភាក្សារបាយការណ៍រួមមតិរបស់
រដ្ឋាភិបាលស្តីពីជំ ពូកទី៧​   ទី៩និងរដ្ឋអំណាចដំបន់ក្នុងសេច​ក្តីព្រាងធ្វើវិសោធន
កម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២​។ល។
ថ្លែងមតិនៅឱកាសនេះ​លោកNguyen Tan Dungសង្កត់ធ្ចន់ថា៖គ​ប្បីបំភ្លឺ​មុខងារភារ
កិច្ច​សិទ្ឋិអំណាចរដបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការគួបផ្សំ ការត្រួតពិនិត្យរវាងបណ្តា
ស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ឋិនីតិបញ្ញាតិ​នីតិប្រតិបត្តិនិងយុត្តិធម៌។នាយករដ្ឋមន្រ្តី
Nguyen Tan Dung ស្នើថា រាល់បញ្ហាក្នុងពង្រាងវិសោធនកម្ម រដ្ឋធម្មនុញឆ្នាំ១៩៩២ ទាក់ទិនដល់ជំពូកទី១២ ៖ រដ្ឋាភិបាល និងជំពូក ទី៩៖ រដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន នឹងបាន
អនុវត្តន៌ យកមតិអនុម័តពីសមាជិករដ្ឋាភិបាល ម្នាក់ៗ។ ក៏ក្នុងស័យប្រជុំនេះដែរ រដ្ឋាភិបាលបានស្តាប់របាយការណ៍និង ពិភាគ្សាអំពីវិធានការបង្កើនយន្តការត្រួតពិនិត្យ ប្រមូលផ្តុំការចេញផ្សាយសារចរពិសេសលើបណ្តាវិស័យដែលទាក់ទិនផ្ទាល់ដល់
ផលប្រយោជន៌បុគ្គល អង្គភាព និងពិភាគ្សាលើគំរោងច្បាប់មួយចំនួន។  នាយករដ្ឋមន្រ្តី
Nguyen Tan Dung បានសំណូមពរក្រសួងស្ថាប័ននានា លើកកំពស់ការទទួលខុសត្រូវ
បង្កើន​ការរួមផ្សំក្នុងដំណើការកសាងឯកសារ អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យឯកសារគតិយុត្តិ យ៉ាងតឹងរឹងនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។​ ថ្ងៃទី១៣​សីហា រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ត ពិភាគ្សាអំពីពង្រាងច្បាប់មួយចំនួន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ