ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នឹងមានគំរោងគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងទាំងមូល

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នឹងមានគំរោងគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងទាំងមូល - ảnh 1
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នឹងមានគំរោងគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងទាំងមូល

(VOV)_តាមការវាយតំលៃរបស់វេទិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថា ក្នុងខឿនសេដ្ឋ
កិច្ចប្រកួត​ប្រជែងទាំង១៤០ វៀតណាមឈរលំដាប់ទី៧១ស្តីអំពីទីផ្សារប្រកួតប្រជែង
នៅក្នុងប្រទេស ​ប្រហែល៧៧%អំពីប្រសិទ្ធិភាពប្រឆាំងការផ្តាច់មុខនឹងឈរលំដាប់ទី
៦៤អំពីកំរិតនៃការចែកចាយទីផ្សាររបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន។មូលហេតុដោយ
សារសំខាន់ដោយសារវៀតណាមមិនទាន់មានគោលនយោបាយអំពីការប្រកួតប្រជែង
ទាំស្រុង។ដូច្នេះតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងទីផ្សារកណ្តាល ក្នុងឆ្នាំ២០១៧រដ្ឋាភិបាល
ត្រូវកសាងផែនការគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងលើគ្រប់វិស័យ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ