ក្រិកប្រកាសបញ្ជីរាយនាមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី

ក្រោយពីពេលត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំរុះក្រិក នាថ្ងៃទី ២១
មិថុនា ប្រធានគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្មីតាមគោលមាគ៍ាអភិរក្សនិយម លោក
Antoris Samaras បានប្រកាសបញ្ជីរាយនាមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី។ តាមនោះ ប្រធាន
ធនាគាជាតិក្រិក (NBG)  លោក Vassilis Rapanos ត្រូវបានតែងតាំង ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។ អតីតអភិបាលក្រុង Athens លោក Dimitris Avramopoulos ត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេស។ រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មី របស់ក្រិក
គឺ លោក Panos Panagiotopoulos ដែលធ្លាប់ធ្វើជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងក្រិក។ អទិភាព
ជួរមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រិកគឺការចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនង  ឡើងវិញជាមួយបណ្ដា
សវនករអន្តរជាតិ និងស្តាបណ្ដាខ្ទង់កំចីទុនឡើងវិញ ដែល ត្រូវផ្អាកខានមុន
ការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅ៕

ក្រិកប្រកាសបញ្ជីរាយនាមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី - ảnh 1
Image: Internet

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ