ការងារបង្ការប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនៃមេរោគកុំព្យូទ័រ “WannaCry”

(VOVWORLD) - តាមព័ត៌មានពីនាយករដ្ឋានសុវត្ថិភាពព័ត៌មានចំណុះក្រសួង ព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម មេរោគកុំព្យូទ័រមានឈ្មោះ “WannaCry” កំពុង ធ្វើសកម្មភាពលើបញ្តាញគ្រប់គ្រង Windows សំដៅវាយប្រហារទៅលើបណ្ដា កុំព្យូទ័រក្នុងគោលដៅទាមទាប្រាក់ល៉។ 
ការងារបង្ការប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនៃមេរោគកុំព្យូទ័រ “WannaCry”  - ảnh 1 ការងារបង្ការប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនៃមេរោគកុំព្យូទ័រ “WannaCry” 

(VOVworld) – តាមព័ត៌មានពីនាយករដ្ឋានសុវត្ថិភាពព័ត៌មានចំណុះក្រសួង ព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម មេរោគកុំព្យូទ័រមានឈ្មោះ “WannaCry” កំពុង ធ្វើសកម្មភាពលើបញ្តាញគ្រប់គ្រង Windows សំដៅវាយប្រហារទៅលើបណ្ដា កុំព្យូទ័រក្នុងគោលដៅទាមទាប្រាក់ល៉។ នេះគឺជាមេរោគកុំព្យូទ័រគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលធ្វើមហន្ត្រាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកុំព្យូទ័រនិងអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រផងដែរ។ អ្នកជំនាញការរបស់ក្រុមហ៊ុន Bkav (វៀតណាម) បានព្រមានថា៖ អ្នកប្រើប្រាស់ កុំព្យូទ័រគប្បីបច្ចុប្បន្នកម្មផ្នែកទន់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ (Windows Update)។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អ្នកប្រើប្រាស់គប្បីរក្សាច្បាប់ចម្លងទុក (backup) មួយទៀត ផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ