ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈគឺជាទិសដៅសំខាន់មួយរបស់ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំខាងមុខ

(VOVWORLD) -លោករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Cuong ក៏បានចាត់ទុកថា ការអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈតាមទ្រង់ទ្រាយឧសហកម្មគឺជាទិសដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មដោយចីរភាព និងកាកសាងជនបទថ្មីនៅតាមខេត្ត តំបន់នានា។
ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈគឺជាទិសដៅសំខាន់មួយរបស់ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំខាងមុខ - ảnh 1លោក Nguyen Xuan Cuong រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Hoa Binh ភាគខាងជើងវៀតណាម 

ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈគឺជាទិសដៅសំខាន់មួយរបស់ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំខាងមុខ។ លោក Nguyen Xuan Cuong រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមបានអះអាងដូច្នេះ នៅក្នុងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Hoa Binh ភាគខាងជើងវៀតណាម នាថ្ងៃទី ២៦ខែឧសភា។ លោករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Cuong ក៏បានចាត់ទុកថា ការអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈតាមទ្រង់ទ្រាយឧសហកម្មគឺជាទិសដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មដោយចីរភាព និងកាកសាងជនបទថ្មីនៅតាមខេត្ត តំបន់នានា។ លោកបានថ្លែងថា៖

"ខ្ញុំជឿជាក់ថា ដោយមានការជំនឿទុកចិត្ត ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ខេត្ត និងការចួលរួមរបស់ក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនោះ យើងនឹងកសាងបានរូបសណ្ឋាននានា ដើម្បីជំរុញសក្ដានុពលអភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈ ដោយទ្រង់ទ្រាយធំ។ នេះគឺជាទិសដៅសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រនៃផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វរបស់វៀតណាម"៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ