ការតាំងបង្ហាញអាវផាយវៀតណាមនៅផ្សារណាត់ទីក្រងុប៉ារីសឆ្នាំ ២០១៥


ការតាំងបង្ហាញអាវផាយវៀតណាមនៅផ្សារណាត់ទីក្រងុប៉ារីសឆ្នាំ ២០១៥ - ảnh 1
ការតាំងបង្ហាញអាវផាយវៀតណាមនៅផ្សារណាត់ទីក្រងុប៉ារីសឆ្នាំ ២០១៥ (Image:VOV)

(VOVworld) – ផ្សារណាត់ទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ២០១៥ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ (ពីថ្ងៃទី ២៩
មេសាដល់ទី ១០ ឧសភា) នៅរដ្ឋធានីប៉ារីស​របស់បារាំង។ ក្នុងឱកាសចូលរួមផ្សារ
ណាត់លើកនេះ វៀតណាមបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញអាវផាយសិល្បៈដែល
ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ទស្សនិកជនជាច្រើនកុះករ។ ក្នុងឆ្នាំនេះ អង្គភាព
អាជីវកម្មវៀតណាមចំនួន ៤២ បានចូលរួមផ្សារណាត់ពោលខាងលើ។ បណ្ដា
ស្តង់ទំនិញរបស់វៀតណាមបានបង្ហាញមុខទំនិញសប្បិកម្មវិសេសវិសាលរបស់ខ្លួន
ដូចជា៖ សូត្រ ម្ហូបអាហារជាដើម។ ជាពិសេស ដោយមានការផ្តើមគំនិតនិងការ
អនុវត្តយ៉ាសកម្មនៃសមាគមអាជីវករវៀតណាមនៅបារាំង  (AB VietFrance) ការ
ចូលរួមរបស់វៀតណាមនៅផ្សារណាត់ទីក្រុងប៉ារីសបានបំពេញបន្ថែមភាព
វិសេសវិសាលដោយការតាំងបង្ហាញអាវ ផាយប្រពៃណី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ