ការតាំងពិព័រណ៌ផែនទីនិងឯកសារ៖Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម

ការតាំងពិព័រណ៌ផែនទីនិងឯកសារ៖Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម - ảnh 1
ការតាំងពិព័រណ៌ផែនទីនិងឯកសារ៖Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម

(VOV)_នាថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា នៅខេត្ត Ha Nam (ភាគខាងជើងវៀតណាម) ​បានប្រព្រឹត្ត
ទៅការតាំងពិព័រណ៌ផែនទីនិងឯកសារនានា ដោយប្រធានបទ៖ ​Hoang Sa, Truong Sa
 របស់វៀតណាម-បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិង​គតិយុត្ត។ ​ការតាំងពិព័រណ៌រួមមានបណ្ដា
ឯកសារមានពីសតវត្សរ៍ទី១៧ដល់២០ ​បានអះអាងនូវដំណើការកសាង អនុវត្តនិងការ
ពារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀត​ណាមចំពោះប្រជុំកោះទាំងពីរ Hoang Sa, Truong Sa។​
ទន្ទឹមនឹងនោះ ​ការតាំងពិព័រណ៌ក៏តាំងបង្ហាញផែនទីចំនួន៦៥ផ្ទាំង បញ្ជាក់អំពីអធិប
តេយ្យភាព​របស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa, Truong Sa ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ