ការតាំងពិព័រណ៌ឯកសារ Hoang Sa, Truong Sa-បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ

ការតាំងពិព័រណ៌ឯកសារ Hoang Sa, Truong Sa-បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ - ảnh 1
ការតាំងពិព័រណ៌ឯកសារ Hoang Sa, Truong Sa-បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៩មិនា នៅស្រុកកោះ Cat Hai ទីក្រុង Hai Phong ក្រសួង​ព័ត៍
មាននិងផ្សព្វផ្សាយបានរួមសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង​ Hai
Phong រៀបចំការតាំងពិព័រណ៌ឯកសារ៖ Hoang Sa, Truong Sa-បណ្ដា​ភ័ស្តុតាងប្រវត្តិ
សាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ។ បណ្ដាឯកសារជាច្រើន និងផែនទីចំនួន១០០ ក្នុងការតាំងពិព័រ
ណ៌នេះ ​ជាបណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រ គតិយុត្តិដែលបាន​ស្រាវជ្រាវ​ប្រមូលផ្តុំ​នៅ
ក្នុង​ប្រទេសនិងអន្តរជាតិ ​រួមចំណែកអះអាងអធិបតេយ្យ​ភាព​របស់វៀតណាមចំ
ពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa, Truong Sa។ ​ការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៌នេះក៏បានបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយ លើកកំពស់ចំណេះ​ដឹង ការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាល និងប្រជា
ជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ក្នុងកិច្ចការពារកោះសមុទ្ររបស់ប្រទេសជាតិ។ ការតាំងពិព័រណ៌
នេះនឹងអូសបន្លាយដល់​ថ្ងៃទី១មេសា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ