ការនាំចេញកសិផល-រុក្ខផលនិងជលផលក្នុងខែតុលាទទួលបាន២៦ពាន់លានដុល្លា

(VOVworld)-យោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម តម្លៃប្រាក់
​ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញកសិផល-រុក្ខផលនិងជលផលទូទាំងប្រទេសទទួលបាន២,៧
ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក្នុងខែតុលា បាននាំតម្លៃប្រាក់នំាចេញសរុបរយៈពេល១០
ខែនាឆ្នាំ ២០១៦ទទួលបាន ២៦,៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើន ៦% បើប្រៀបនឹង
រយៈពេល ដូចគ្នានាឆ្នាំទៅមិញ។ កាហ្វេជាមុខទំនិញទទួលបានកំណើនខ្ពស់បំផុត
 ពោលគឺកើន ៤០%អំពីបរិមាណនិង២៥%អំពីតម្លៃបើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា
នាឆ្នាំ២០១៥។ កា​រ នាំចេញជលផលបន្តជាចំណុចភ្លឺក្នុងចំណោមការនាំចេញ
កសិ-រក្ខនិងជលផល។​តាម នោះ ការនាំចេញជលផលក្នុងខែតុលាទទួលបាន៥,៧
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើន ៦%បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ២០១៥៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ