ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេវរកម្មឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ថ្មីមួយ

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេវរកម្មឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ថ្មីមួយ - ảnh 1
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេវរកម្មឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ថ្មីមួយ (Image: VNA)


(VOVworld) – រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិអាមេរិក លោក Jeh Johnson បានកំណត់ ថា៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេវរកម្មលើពិភពលោកបានទាំងមូលឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
ដោយទ្រង់ទ្រាយធំនិងពិបាកព្យាករណ៍។ ឆ្លើយសំណួររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មាន
នាពេលថ្មីៗនេះ លោក Jeh Johnson បានចាត់ទុកថា៖ គ្រោះអាសន្នភេវរកម្មលើសកល
លោកបានឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយដោយសារបណ្ដាមុខញ្ញាឥស្លាមជ្រុល
និយមមានចំណះដឹងល្អស្តីអំពីការផ្សព្វផ្សាយដែលបានទាក់ទាញអ្នកជាច្រើនចូល
រួមសកម្មភាពភេវរកម្មប្រកបដោយជោគជ័យ។ លោក Johnson បានចាត់ទុកថា៖ ការចះឥទ្ធិពលរបស់អង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS) កំពុងរីករាលដាលក្រៅ
តំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ារ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ  IS  បានសហការជាមួយបណ្ដាញភេវរកម្ម
អន្តរជាតិ Al Qaeda ។ ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យកាវាយប្រហារភវរកម្មអាចកើតមនាឡើង
ពេលណាដែល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ