ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.បអនុម័តលើពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយវៀតណាមជាសហអ្នកនិពន្ធ

(VOVWORLD) -ក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី២២និងទី២៣ មិថុនា នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជា ជាតិប្រចាំនៅទីក្រុង Geveva ប្រទេសស្វីស ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រ ជាជាតិបានអនុវត្តសម័យពិភាក្សាចុងក្រោយ ដោយអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ចំនួន៣៧ ក្នុងនោះ មានពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងសិទ្ធិមនុស្សដោយវៀតណាមជាសហអ្នកនិពន្ធតាមរយៈការយល់ព្រម។
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.បអនុម័តលើពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយវៀតណាមជាសហអ្នកនិពន្ធ - ảnh 1 ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ.ស.បអនុម័តលើពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយវៀតណាមជាសហអ្នកនិពន្ធ 

សេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយវៀតណាម ហ្វីលីពីននិងបង់ក្លា ដែសជាសហអ្នកនិពន្ធបានផ្តោតសំខាន់ លើឥទ្ធិពលរបស់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ចំពោះការទទួលយកសិទ្ធិរបស់ ជនភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែន អំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោ បាយទប់ទល់ជាមួយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឲ្យសមស្រប ជាមួយសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជា ដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ