ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មឡើងវិញតភ្ជាប់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ


ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មឡើងវិញតភ្ជាប់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ - ảnh 1
ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មឡើងវិញតភ្ជាប់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ (VNA)

(VOVworld) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅ
 សិក្ខាសាលា «ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មឡើងវិញតភ្ជាប់នឹងបំរ៉ែបំរួល
 អាកាធាតុ»។ បណ្ដាអង្គសន្និសីទបានចាត់ទុកថា៖ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែក
កសិ កម្មឡើងវិញគប្បីច្បាមជាប់វិធានការណ៍ទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ
 ដូចជា ការរាំងស្ងួតនិងការជ្រៀបទឹកប្រៃ ក្នុងនោះ មានការបង្កើនការគ្រប់
គ្រងល្អប្រភព ទឹក ការៀបចំផែនការប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រមៗគ្នាតាមតំបន់
និមួយៗដើម្បីរក្សាតួ នាទីគ្រប់គ្រងប្រភពទឹក។ ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មឆ្លាត
ប្រមូលផ្តុំទៅលើបញ្ហាស្នូល ចំនួន ៣ គឺ៖ ការធានាសន្តិសុខល្បៀងអាហារ
ការលើកកំពស់សមត្ថភាពបន្សាំ និងកាត់បន្ថយការរងឥទ្ធិពលដោយបំរ៉ែ
បំរួលអាកាសធាតុ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ