ក្រសួងនិងផ្នែកចំនួន១១ របស់វៀតណាមកាន់បន្ថយជាង ៥០%នៃលក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្មសុរប

(VOVWORLD) -គិតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះ ក្រសួងនិងផ្នែកចំនួន ១១ បានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនដោយគ្រោងនឹងសំដៅកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យសាមញ្ញាលើស ៥០% នៃលក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្មសរុប។
ក្រសួងនិងផ្នែកចំនួន១១ របស់វៀតណាមកាន់បន្ថយជាង ៥០%នៃលក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្មសុរប - ảnh 1 ក្រសួងនិងផ្នែកចំនួន១១ របស់វៀតណាមកាន់បន្ថយជាង ៥០% នៃលក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្មសុរប

តាមរយៈនោះនឹងអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញនាដើមឆ្នាំ។ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាម លោក Vu Tien Loc បានវាយតម្លៃថា៖

”ទោះបីជាយើងមានក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះតួលេខគឺ៥០% ៧០% នៃលក្ខខ័ណ្ឌ អាជីវកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយក្តី ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនៃការកាត់បន្ថយលក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្មទាំងនេះពេលខ្លះមិនជាក់ស្តែងនោះឡើយ។ ឬក៏លក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្មជនកាលត្រូវ បានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីកែសម្រួលកាត់បន្ថយ ប៉ុន្តែជួនកាលត្រឹមតែកែ ប្រែអក្សរដោយមិនជាក់ស្តែងនិងមានលក្ខណៈរូបភាពតែប៉ុណ្ណោះ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ