ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគត្រូវ​សម្រេចការវាយតំលៃអំពីបណ្ដា​មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច

ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគត្រូវ​សម្រេចការវាយតំលៃអំពីបណ្ដា​មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច - ảnh 1
មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច(http://halongcoal.com.vn/)

ពិឥឡូវនេះ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀតណាម​ត្រូវ​សម្រេច ការវាយតំលៃអំពីការអនុវត្តគំរោង​ផែនការ បង្កើត ​ធ្វើសកម្ម​ភាព​របស់បណ្ដា​មណ្ឌ លសេដ្ឋកិច្ច និងដាក់បណ្ដាវិធានការពិន័យចំពោះបណ្ដា​មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចធ្វើសកម្មភាព គ្មានប្រសិទ្ធភាព​ ប្រើប្រាស់ដីធ្លីខ្ចះខ្ចាយ ​បំពុលបរិស្ថាន។ នេះគឺជា ខ្លឹមសារមួយក្នុង
ចំណោមបណ្ដា ខ្លឹមសារនៃផែនការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចិត្តរបស់គណះកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា អំពីលទ្ធផលនៃការឃ្លាំមើលការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ ច្បាប់ 
អំពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍បណ្ដាមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច មណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចច្រក់ទ្វាព្រំដែន
ដែលត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចេញផ្សាយ។ តាមផែនការនេះ ក្រសួងផែនការ
និង វិនិយោគត្រូវការផ្តល់យន្តការ គោលនយោបាយប្រមូលផ្តុំបណ្ដាប្រភពកំលាំង វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍បណ្ដាមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ