ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពវាលសណ្តទន្លេ Cuu Long បន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

(VOVWORLD) -ក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី២៦ និង២៧កញ្ញា នៅទីក្រុង Can Tho (ភាគខាងត្បូងវៀត ណាម) នឹងប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពវាល សណ្ត ទន្លេ Cuu Long បន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ 


នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយ ស្តី ពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព បន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រៀបចំ ឡើងជាលើកដំបូងនៅ វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long ក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយករដ្ឋ មន្ត្រីរដ្ឋា ភិបាល។ យោងតាមលទ្ធផលនៃសន្និសីទនេះ រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្សព្វផ្សាយនូវ សេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូររូបសណ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព សំដៅអភិវឌ្ឍន៍វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដល់ឆ្នាំ២១០០៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ