កសាងផែនការធ្វើសមាហរណកម្មអំពីទេសចរណ៍វៀតណាមក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

កសាងផែនការធ្វើសមាហរណកម្មអំពីទេសចរណ៍វៀតណាមក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន - ảnh 1
កសាងផែនការធ្វើសមាហរណកម្មអំពីទេសចរណ៍វៀតណាមក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

(VOV)_នាថ្ងៃទី៣០មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍​វៀត
ណាម បានរៀបចំសន្និសីទផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរណ៍អាស៊ាន​ ដំណាក់កាល ២០១៦-២០២៥ និង​ខ្លឹមសារទាក់ទិននានាដល់ការធ្វើ​សមាហរណកម្ម។ គោល
ដៅនៃសន្និសីទលើកនេះគឺលើកកំពស់ចំណេះដឹងអំពី​ឱកាស ការលំបាកសាកល្បង
 ចំពោះផ្នែកទេសចរណ៍វៀតណាម ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ សន្និសីទ
នេះជាវេទិការមួយដើម្បីបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រង ​តាក់តែងគោលនយោបាយ អ្នកជំនាញ
ការនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សហគមន៍​អង្គភាពអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាពលករចែករំលែក
ព័ត៍មានអំពីបទពិសោធន៍ ឱកាស ការលំបាកនិងសាកល្បងក្នុងពេលវៀតណាមកំ
ពុងធ្វើសមាហរណកម្ម។ ​នេះក៏ជាឱកាសដើម្បីបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មយល់ដឹងគ្រប់
គ្រាន់និងក្តាប់​ជាប់ឱកាស ឆ្លងកាត់ការលំបាកសាកល្បងនានា​ផងដែរ៕​

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ