កសាង Hue អោយក្លាយទៅជាទីក្រុងព័ត៌មានឆ្លាតវៃដើមដំបូងនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - គោលដៅនៃគម្រោងនេះគឺបង្កើតឡើងទីក្រុងព័ត៌មានឆ្លាតវៃដើមដំបូងនៃប្រទេស ដែលក្នុងនោះផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា ការពិតនិម្មិត និងឧស្សាហកម្មភាពយន្ត៕
ខេត្ត Thua Thien – Hue កំពុងដំណើរការកសាង Hue អោយក្លាយទៅជា ទីក្រុងព័ត៌មានឆ្លាតវៃដើមដំបូងនៃវៀតណាម។ គម្រោងនេះត្រូវបានដំណើរការ នៅតំបន់នគរថ្មី An Van Duong ក្នុងតម្លៃសរុបជាង២២លានដុល្លាអាមេរិក។ គោលដៅនៃគម្រោងនេះគឺបង្កើតឡើងទីក្រុងព័ត៌មានឆ្លាតវៃដើមដំបូងនៃប្រទេស ដែលក្នុងនោះផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា ការពិតនិម្មិត និងឧស្សាហកម្មភាពយន្ត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ