ខេត្តនានានៅតំបន់ Tay Nguyen ជួបប្រជុំស្តីអំពីការរៀសូត្រនិងធ្វើ​តាមសីលធម៌ហូ ជីមិញ

ខេត្តនានានៅតំបន់ Tay Nguyen ជួបប្រជុំស្តីអំពីការរៀសូត្រនិងធ្វើ​តាមសីលធម៌ហូ ជីមិញ - ảnh 1
លោក Truong Hoa Binh លេខាមជ្ឈឹមបក្សនិងជាប្រធាន តុលាការប្រជាជន
កំពូល ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទ (រូបថតៈhttp://baolamdong.vn )


(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០សីហា នៅទីក្រុង Da Lat ខេត្ត Lam Dong គណៈលេខា
មជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទនៃខេត្ត​ ទីក្រុងនានានៅតំបន់
Tay Nguyen ភាគកណ្តាលវៀតណាម អំពីការអនុវត្តន៌សារាចរលេខ 03 របស់ការិយា
ល័យនយោបាយ ស្តីអំពី ការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៌លោកប្រធានហូជីមិញ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Truong Hoa Binh លេខាមជ្ឈឹមបក្សនិងជាប្រធាន តុលាការ
ប្រជាជនកំពូល បានអះអាងថា បណ្តាទីក្រុងនៅតំបន់ Tay Nguyen បានអនុវត្តន៌សា
រាចរនេះដ៏ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។ លោក Truong Hoa Binh បានស្នើថ្នាក់ដឹកនាំ
ខេត្ត ក្រុង ត្រូវវាយតម្លៃ និងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ រាល់ខ្លឹមសារអំពី ការងារដឹកនាំនិង
រៀបចំអនុវត្តសារចរនេះ ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ។ ជាពិសេស ត្រូវចាត់ទុកការរៀន
សូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិល ធម៌លោកប្រធានហូជីមិញជាភារកិច្ចប្រចាំនិងសំខាន់របស់
អង្គភាពនីមួយៗដោយផ្សាភ្ចាប់ជាមូយការអនុវត្តន៌សេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៤៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ