ខេត្ត Quang Ninh ស្នើឲ្យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ទាក់ទិនដល់ខ្សែ ភាពយន្ត Kong: Skull Island

20 មិនា 2017 - 17:48:54


ខេតត quang ninh សនើឲយអភវឌឍនផលតផលទេសចរណទាកទនដលខសែ ភាពយនត kong: skull island  hinh 0
ខេត្ត Quang Ninh ស្នើឲ្យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ទាក់ទិនដល់ខ្សែ ភាពយន្ត Kong: Skull Island (VNA)

(VOVworld) – គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Ninh (ភាគខាងជើង
វៀត​ណាម) ទើបនឹងផ្ញើឯកសារដល់អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ដែលស្នើឲ្យ
រៀបចំ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ទាក់ទិនដល់
ទីកន្លែង​ថតខ្សែភាពយន្តល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក Kong: Skull Island នៅ
ខេត្ត Quang Ninh ខេត្ត Ninh Binh និងខេត្ត Quang Binh។ តាមមូលដ្ឋាន
នោះ បណ្ដាក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍នឹងផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ទួរទេសចរណ៍ឲ្យសម
 ស្រប ព្រមទាំង ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននឹងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការផ្សព្វផ្សាយ ផងដែរ៕ 

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀត ណាមទទួលបានសំបុត្រនិង email ចំនួន ២១៣ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៤០ លើពិភពលោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រ មិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយ ជាភាសាខ្មែរនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោក Khambeng Inthavong មិត្តអ្នកស្តាប់ មកពីឡាវដែលមានគោលបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបណ្ដាទីកន្លែងថូតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island នៅវៀតណាម។

អានបន្ថែម