ខេត្ត Quang Ninh ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទទួលក្រុមផលិតភាពយន្ត Kong: Skull Island របស់អាមេរិក


ខេត្ត Quang Ninh ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទទួលក្រុមផលិតភាពយន្ត Kong: Skull Island របស់អាមេរិក - ảnh 1
ខេត្ត Quang Ninh ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទទួលក្រុមផលិតភាពយន្ត Kong: Skull Island របស់អាមេរិក (Image: VOV)

(VOVworld) – បន្ទាប់សណ្ឋាគារចំនួន ២០០ នាវាទេចរណ៍ផ្កាយ ៥ មួយគ្រឿង
រួមជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតត្រូវបានខេត្ត Quang Ninh (វៀតណាម) ត្រៀម
រៀបចំដើម្បីទទួលក្រុមផលិតភាពយន្ត Kong: Skull Island របស់អាមេរិក។ លោក
 Ha Quang Long នាយកមន្ទីវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត Quang Ninh បាន
ឲ្យដឹងថា៖

«យើងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយតំណាងក្រុមផលិតភាពយន្ត ហើយឯកភាពអំពីខ្លឹម
សារនៃកម្មវិធី។ រាល់ការងារទទួលក្រុមផលិតភាពយន្ត ការងារជួយសង្គ្រោះ
សុខាភិបាល អនាម័យម្ហូបអាហារ ត្រូវបានដាក់អនុវត្តគ្រប់គ្រាន់លំអិតបំផុត។
 នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ មិនា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូក
សករុបការងារពោលខាងលើ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ