គណៈកម្មាធិការជនជាតិអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជនជាតិអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
គណៈកម្មាធិការជនជាតិអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧

(VOV)_​នាព្រឹកថ្ងៃទី១១មករា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការជនជាតិ​បាន
រៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦ អនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។ ឆ្នាំ​២០១៦ទុន
សរុបដោយគណៈកម្មាធិការជនជាតិ បានរំដោះទុនអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធនៅ
តំបន់ជនជាតិ ព្រៃភ្នំមានជាង ៧លានលានដុង។នៅសន្និសីទ ​គណៈកម្មាធិការជន
ជាតិបានដាក់គោលដៅសំរាប់ឆ្នាំ២០១៧ គឺបន្តជួយឧបត្ថម្ភ​អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច ព្រៃភ្នំ ដោយល្បឿន​លឿន​ ចីរភាពនិងបង្រួញគម្លាត
អភិវឌ្ឍន៍រវាងបណ្ដាជនជាតិ តំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ