គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រយ៍រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់វាស់វែងនិងផែនទី

(VOVWORLD) -បន្តរបៀបវារះ នៃសម័យប្រជុំលើកទិ១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ខែកញ្ញា  គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម បានផ្តល់មតិចំពោះគំរោងច្បាប់វាស់វែងនិងផែនទី។ តាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីលើកកំពស់សមត្ថភាព
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រយ៍រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់វាស់វែងនិងផែនទី - ảnh 1

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រយ៍រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់វាស់វែងនិងផែនទី

បន្តរបៀបវារះ នៃសម័យប្រជុំលើកទិ១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ខែកញ្ញា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀត ណាម បានផ្តល់មតិចំពោះគំរោងច្បាប់វាស់វែងនិងផែនទី។ តាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីលើកកំពស់សមត្ថភាព ប្រសិទ្ធភាព នៃការងារគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋចំពោះការងារវាស់វែងនិងផែនទី ។ នេះជាសេចក្ដីព្រាងច្បាសប់មានលក្ខណះជំនាញ កំណត់បទបញ្ញាត្តិរបស់រដ្ឋចំពោះការងារវាស់វែង និងផែនទី ព័ត៌មាននិងផលិតផលនៃការវាស់វែង ផែនទី…លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ