គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្តល់មតិលើគំរោងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

(VOVworld)-បន្តរបៀបវារៈ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០មេសា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋ
 សភា បានផ្តល់មតិទៅលើការទទួលយក កែទម្រង់(លើកទី២) នៃគំរោងច្បាប់គ្រប់
 គ្រង ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។​នៅក្នុងសម័យពិភាក្សានេះ អង្គ
ប្រជុំបានផ្តល់មតិអំពីការនិយមន័យទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណ ការបែងចែកទ្រព្យ
សម្បត្តិសាធារណៈ ភារកិច្ច និងសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់ទ្រពសម្បត្តិសាធារណ
និងយន្តការគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនៅតាមស្ថាប័ន អង្គការនានា
 ជាដើម៕

        

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ