គណៈប្រតិភូអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិលើវិស័យថាមពលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៣ មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច មជ្ឈឹម លោក Nguyen Van Binh បានជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិលើវិស័យថាមពលដើម្បីពិភាក្សានិងផ្ទៀងស្តាប់របាយការណ៍លទ្ធផលដំបូងនៃការស្រាវជ្រាវដែលក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ជួរមុខលើពិភពលោក McKinsey&Co អនុវត្តការវាយតំលៃទូទៅអំពីផ្នែកថាមពលនៅវៀតណាម បទពិ សោធអំពីការអភិវឌ្ឍថាមពលនិរន្តរភាពនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនលើពិភព លោកនិងសំណើររបស់វៀតណាម។

គណៈប្រតិភូអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិលើវិស័យថាមពលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម  - ảnh 1ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹម លោក Nguyen Van Binh 

នាថ្ងៃទី ២៣ មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹម លោក Nguyen Van Binh បានជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិលើវិស័យថាមពលដើម្បីពិភាក្សានិងផ្ទៀងស្តាប់របាយការណ៍លទ្ធ ផលដំបូងនៃការស្រាវជ្រាវដែលក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ជួរមុខលើពិភពលោក McKinsey&Co អនុវត្តការវាយតំលៃទូទៅអំពីផ្នែកថាមពលនៅវៀតណាម បទពិ សោធអំពីការអភិវឌ្ឍថាមពលនិរន្តរភាពនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនលើពិភពលោកនិងសំណើររបស់វៀតណាម។ លោក Nguyen Van Binh វាយតំលៃខ្ពស់ ចំពោះគុណភាពនិងភាពជ្រុងជ្រោយនៃរបារការណ៍ តាមរយៈនើ ជួយឧបត្ថម្ភ វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកថាមពល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ