គុយបាចាប់ផ្តើមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១១ មិនា អ្នកបោះឆ្នោតគុយបាជាង ៨ លាននាក់បានទៅ បោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន ៦០៥ នាក់នៅរដ្ឋសភានិង តំណាងចំនួន ១២៦៥ នាក់នៅក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។ 
គុយបាចាប់ផ្តើមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា  - ảnh 1 គុយបាចាប់ផ្តើមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា 

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១១ មិនា អ្នកបោះឆ្នោតគុយបាជាង ៨ លាននាក់បានទៅ បោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន ៦០៥ នាក់នៅរដ្ឋសភានិង តំណាងចំនួន ១២៦៥ នាក់នៅក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។ ទីកន្លែងបោះឆ្នោតចំនួន ១៤៤៧០ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងទូទាំងប្រទេស។ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋ សភានេះនឹងប្រកាសនាថ្ងៃទី ១២ មិនា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ