គុយវ៉ែតបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៤សីហា ព្រះមហាក្សក្រគុយវ៉ែត Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah បានបង្កើត គណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី១ក្នុងនោះមាន សមាជិក ចំនួន៧នាក់របស់វង្សានុវង្ស Al Sabah កាន់អំណាចចូលរួម។ នាយករដ្ឋមន្រ្តី Sheikh Jaber Mubarak Al Sabah រួមជាមួយសមាជិកចំនួន៦នាក់ផ្សេងទៀត របស់វង្សានុវង្សត្រូវបានជ្រើសចូលគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី។ បណ្តាសមាជិកក្នុង វង្សានុវង្ស Al Sabah បានកាន់អំណាចនៅបណ្តាក្រសួងសំខាន់ៗដូចជា ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងមហា ផ្ទៃជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ