គំរោងការណ៍វិនិយោគបណ្ដាញអគ្គិសនីសំរាប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅតំបន់ណាមបូខាងលិចវៀតណាម

អគ្គក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីភាគខាងត្បូងវៀតណាមឲ្យដឹងថា៖ នាដើមខែកក្តដាឆ្នាំ
២០១២ គំរោងការណ៍វិនិយោគបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងឃុំចំនួន ៦៤ ចំណុះស្រុកចំនួន
១៣ របស់ខេត្ត Kien Giang (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) ត្រូវបានអនុវត្ត។ គំរោងការណ៍
នេះគឺសំដៅផ្តល់អគ្គិសនីសំរាប់គ្រួសារចំនួនជិត ៩ ពាន់គ្រួ ក្នុងនោះសំខាន់បំផុតគឺ
ជនរួមជាតិខ្មែរ។ ក្រៅពីនោះ អគ្គក្រុមហ៊ុនក៏បានអនុវត្តបណ្ដា គំរោងការណ៍វិនិយោគ
បណ្ដាញ អគ្គិសនីសំរាប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅខេត្ត Soc Trang ខេត្ត Tra Vinh
ខេត្ត Bac Lieu (តំបន់ណាមបូខាងលិចវៀតណាម) ផងដែរ។ បណ្ដាគំរោងការណ៍
នឹងសម្រេចក្នុងឆ្នាំ ២០១៣៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ