គំរោងថវិការដ្ឋនិងការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើខ្ជះខ្ជាយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជាជំហានៗ

(VOVWORLD) - បន្តរបៀបវារៈ នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ឧសភា រដ្ឋសភា
វៀតណាមបានផ្ទៀង ស្តាប់របាយការណ៍ទូទាត់ថវិការដ្ឋឆ្នាំ ២០១៦ របាយការណ៍ពិនិត្យការទូទាំត់ ថវិការរដ្ឋឆ្នាំ ២០១៦។ 
គំរោងថវិការដ្ឋនិងការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើខ្ជះខ្ជាយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជាជំហានៗ - ảnh 1 គំរោងថវិការដ្ឋនិងការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើខ្ជះខ្ជាយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជាជំហានៗ

បន្តរបៀបវារៈ នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ឧសភា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្ទៀង ស្តាប់របាយការណ៍ទូទាត់ថវិការដ្ឋឆ្នាំ ២០១៦ របាយការណ៍ពិនិត្យការទូទាំត់ ថវិការរដ្ឋឆ្នាំ ២០១៦។ តាមបណ្ដាឯកសារទាំងនេះថា៖ គំរោងប្រមូលថវិការ រដ្ឋឆ្នាំ ២០១៦ កើន ៩,២% បើប្រៀបនឹងការព្យារកណ៍។ លោក Nguyen Duc Hai ប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុថវិការរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម បានឲ្យដឹងថា៖

«គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាណែនាំស្ថាប័នគ្រប់ គ្រងបន្តបង្កើនការងារប្រមូលផ្តុំទៅលើការអនុវត្តវិធានការបង្ការការបាត់បង់ពន្ធ ប្រឆាំងការផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ដាស់តឿនការប្រមូលវិញបំណុលនិងពន្ធដោយទាន់ ពេលវេលា។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លើកឡើងវិធានការលុបចោលបំណុលពន្ធដែលមិនអាចប្រមូលវិញទេបន្ទាប់នោះដាក់ជូនឡើងរដ្ឋសភាពិនិត្យមើលនិងសម្រេច៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ