ឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព

ឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព  - ảnh 1
ឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនៅតំបន់វាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៧មិនា នៅទីក្រុង Can Tho បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទ​ឃ្លាំ
មើល ​ការអនុវត្តគោលនយោបាយ ច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេក​វិទ្យា​ 
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ដើម្បីជំរុញឧស្សាហូបនីយកម្ម ទំនើប​ភាវូបនីយកម្ម​ ដំ
ណាក់កាល ២០០៥ - ២០១៥ និងកំណត់ទិសដៅក្នុងរយៈ​ពេល​ខាងមុខនេះ។ លោក
 Phan Xuan Dung ប្រធានគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រ ​ បច្ចេកវិទ្យានិងបរិស្ថាន បាន
ចាត់ទុកថា៖​ក្នុងដំណាក់កាល ២០១៥ -២០២០ ​ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា 
នៅតំបន់នានា ត្រូវបង្កើនសកម្មភាព​ស្រាវជ្រាវ អនុវត្ត យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអភិ
វឌ្ឍន៍សក្ដានុភាព ដូចជា៖ ប្រភព​ទុនថវិកា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស បណ្ដាប្រ
ភពធនធានមនុស្ស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ