ច្ងៃធ្វើការទី៨នៃសន្និបាតលើកទី១០គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១១

ច្ងៃធ្វើការទី៨នៃសន្និបាតលើកទី១០គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១១ - ảnh 1
សន្និបាទលើកទី១០គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១១បានបិទបញ្ចប់

(VOV)_នាថ្ងៃទី១២ មករា ជាថ្ងៃធ្វើការទី៨ ហើយនេះក៏គឺជាថ្ងៃធ្វើការ​ចុងក្រោយ
របស់សន្និបាត លើកទី១០ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម ​នីតិ
កាលទី១១។ ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃធ្វើការកន្លងទៅ អង្គសន្និបាតបាន​ស្ដាប់និងផ្តល់មតិ
ចំពោះពង្រាងឯកសារនានា ដែលនឹងដាក់ជូនមហាសន្និបាតបក្ស លើកទី១២ មុន
ពេលយកមតិនៅ​សន្និបាតបក្សភាគគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និង​មតិរបស់ប្រជាជនក្នុងរយៈ
ពេលខាងមុខនេះ។ គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ​មជ្ឈឹមក៏បានផ្តល់មតិចំពោះរបាយ
ការណ៍បូកសរុបរយៈពេល៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី ( 1986-2016) របាយការណ៍របស់ការិ
យាល័យនយោបាយ ដំណើការយកសន្លឹក​ទំនុកទុកចិត្តចំពោះសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់១ចំនួនទៀត៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ