ចំនួនទុនចុះបញ្ជីថ្មី បន្ថែមនិងការបណ្តាក់ទុនសម្រាប់គម្រោងការ FDI ចូលវៀតណាមកើន៤០%

(VOVworld)-នាយកដ្ឋានវិនយោគបរទេស (ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ) បានឲ្យ
​ដឹងថា រហូតដល់ថ្ងៃទី២០មេសាឆ្នាំ២០១៧ លើទូទាំងប្រទេសវៀតណាមមានគំរោង
 ការថ្មីចំនួន៧៣០ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញត្តវិនិយោគនិងមានគំរោងការចំនួន៣៤០
ចុះ បញ្ជីបង្កើនទុនវិនិយោគ។ ពោលគឺ ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ ចំនួនទុនចុះបញ្ជីថ្មី
សរុប បន្ថែមនិងបណ្តាក់ទុន ទិញភាគហ៊ុនមានចំនួន ១០,៩៥ពាន់លានដុល្លា
អាមេរិកកើន ៤០,៥%បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ២០១៦។ បច្ចុប្បន្ន មាន
ប្រទេសនិងតំបន់ ដែនដីចំនួន៨៣កំពុងមានគំរោងការវិនិយោគនៅវៀតណាម
ក្នុងនោះមានកូរ៉េខាង ត្បូងឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី១ដោយទុនវិនិយោគឡើងដល់៤ពាន់
លានដុល្លាអាមេរិក បន្ទាប់មកគឺជប៉ុននិងសិង្ហបុរី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ