ចាប់ផ្តើមដំណើរការគម្រោងថែទាំសុខភាពនិងស្តារឡើងវិញនូវលទ្ធភាពចំពោះជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពូលពណ៌លឿងទុំ (Dioxin)

(VOVWORLD) - នាថៃ្ងទី២៩ខែសីហានៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងសុខាភិបាល វៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទដាក់ដំណើរការអនុវត្តគម្រោងថែទាំងសុខភាពនិងស្តារឡើងវិញ នូវលទ្ធភាពចំពោះជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពូលពណ៌លឿងទុំ (Dioxin) ក្នុងដំណាក់កាល ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ឆ្នាំ២០២១។
ចាប់ផ្តើមដំណើរការគម្រោងថែទាំសុខភាពនិងស្តារឡើងវិញនូវលទ្ធភាពចំពោះជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពូលពណ៌លឿងទុំ (Dioxin) - ảnh 1 ថែទាំសុខភាពជនជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពូលពណ៌លឿងទុំ (Dioxin)

គម្រោងមានគោលដៅកែលម្អសុខភាពនិងគុណភាពជីវភាពរស់នៅ ដើម្បីជួយឲ្យ ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពូល ពណ៌លឿងទុំ (Dioxin) និងជនពិការដែលចូលរួមក្នុង សហគមន៍តាមរយៈ ប្រើប្រាស់វិធានការរកឃើញជំងឺយ៉ាងលឿន និងដោះ ស្រាយបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព លើកកំពស់សមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញ ថែទាំសុខភាព  ជូនជនរងគ្រោះនិងជនពិការនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនិង សហគមន៍ផងដែរ។ គម្រោងនេះត្រូវបានដាក់ដំណើរការអនុវត្តនៅខេត្តចំនួន១០នៅវៀតណាម ដោយ មានដើមទុនសរុបជាង ៧២ពាន់លានដុង ដែលភាពច្រើនដកពីថវិកាជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ